Αποτελέσματα έργου

Παραδοτέο 1.

Αξιολόγηση των αναγκών για τις βασικές ικανότητες και δεξιότητες ζωής που στερούνται οι ανήλικοι παραβάτες και τις οποίες αν αποκτήσουν θα αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό επιτυχίας τους στην απασχόληση.
Αποτελέσματα έρευνας & Συστάσεις.
ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.

Παραδοτέο 2.

Ένα e-learning/διαδικτυακό μάθημα που θα παρέχει κοινωνικές δεξιότητες οι οποίες θα περιλαμβάνουν αλλά δεν θα περιορίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α) επικοινωνία, β) ομαδικότητα, γ) εργασιακό ήθος, δ) θετική στάση, ε) κριτική σκέψη και στ) ηγετική ικανότητα.

Παραδοτέο 3.

Διοργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών εργαστηρίων στις χώρες της κοινοπραξίας με τη συμμετοχή πρώην καταδικασθέντων ανήλικων παραβατών και σχετικών ΟΚΠ και σύνοψη των αποτελεσμάτων τους σε μια εργαλειοθήκη ευαισθητοποίησης και προτάσεων χάραξης πολιτικής για ΟΚΠ και οργανώσεις νεολαίας που εργάζονται με ανήλικους παραβάτες.

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Scroll to Top